Category Archives: Cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Centos 7

Bắt đầu trên Centos 7 MySQL đã chuyển đổi sang MariaDB thành cơ sở quản lí dữ liệu mặc định của hệ thống. Bài viết hôm nay mình chia sẻ cách cài đặt MariaDB trên Centos 7. Thêm MariaDB Yum Repository # vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 Cài đặt […]

Hướng dẫn cài đặt MySQL Server 5.6 trên CentOS 7 / RHEL 7

Tải gói cài đặt của Repo MySQL Server 5.6 # yum install wget # wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Cài đặt gói tải về # rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Kiểm tra lại gói vừa cài đầy đủ chưa # ls -1 /etc/yum.repos.d/mysql-community* Cài đặt MySQL Server # yum install mysql-server Khởi động MySQL Server # systemctl start mysqld Dừng MySQL Server # systemctl […]

Backup và Restore MySQL Database bằng commandline

Backup Sử dụng lệnh sau # mysqldump -opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql] Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ: # mysqldump -uroot -p12345 > db_vietcalls.sql Backup database đồng thời nén gzip # mysqldump […]

Tạo mysql database và user bằng lệnh commandline

Đăng nhập MySQL # mysql -u root -p12345 Tạo database > create database dbname; Tạo và thiết lập quyền cho user > create user ‘username’@’localhost’ identified by ‘password’; Thay đổi password user >set password for ‘username’@’localhost’ = password(‘password’); Thiết lập tất cả quyền cho user > grant all on dbname.* to username@localhost; Nếu bạn muốn […]

Các câu lệnh MySQL quan trọng sysadmin cần lưu lại

Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: # mysql -uroot -p12345 Thư mục chứa database Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql Quản lý tài khoản và phân quyền Hiển thị toàn bộ users: mysql> SELECT * FROM mysql.user; Xóa null user: mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ‘ […]

Hướng dẫn cấu hình Replica Set Cluster trên Mongodb

Hướng dẫn cấu hình Replica Set Cluster trên Mongodb MongoDB replica set dữ liệu sẽ được đồng bộ giữa “Primary” và các “Secondary” mongodb server. “Primary” member của replica set có thể đọc và ghi dữ liệu trong khi “Secondary” members chỉ có thể đọc dữ liệu. Khi “Primary” hang/down, “Secondary” mongodb sẽ tự động […]

Xây dựng hệ thống MySQL Master-Slave replication

Xây dựng hệ thống MySQL Master-Slave replication Mô hình: Mô hình gồm 2 máy: Node1: đóng vai trò Master, mọi sự thay đổi trên Master sẽ được thực hiệt trên slave, đảm bảo dữ liệu luôn giống nhau. Mọi yêu cầu truy xuất dữ liệu sẽ được thực hiện tại máy master. Node2: đóng vai […]

Xây Dựng Hệ Thống MySQL Master- Master replication

Xây Dựng Hệ Thống MySQL Master- Master replication Mô hình: Node1: master/slave: 192.168.1.11 Node2: master/slave: 192.168.1.12 B1: Cấu hình node1 làm master Thêm các dòng sau vào trong file /etc/my.cnf [mysqld] log-bin binlog-do-db=nhansu # database sẽ được replicated binlog-ignore-db=mysql # database không replication binlog-ignore-db=test server-id=1 B2: Gán quyền replication trên node2 cho node1 […]

Xây dựng mô hình High Availability Mysql Cluster - DRBD

Xây dựng mô hình High Availability Mysql Cluster - DRBD Mô hình: Phần 1: Cài đặt và cấu hình heartbeat Chuẩn bị - Mỗi máy gắn 1 harddisk 1G ( đồng bộ database) - Cấu hình địa chỉ IP node1.ha-mysql01.com [eth0:192.168.1.11] [eth1:172.16.1.1] node2.ha-mysql02.com [eth0:192.168.1.12] [eth1:172.16.1.2] - Trong file /etc/hosts , bổ sung thêm tên hostname […]

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos Trong bài viết đầu tiên về mongodb. Mình xin hướng dẫn cách cài đặt mongo trên Centos. Bước 1: Thêm một repo như sau. # vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo [MongoDB] name=MongoDB Repository baseurl=http://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/ gpgcheck=0 enabled=1 Bước 2: Cài đặt mogodb server. # yum install mongodb-org Bước 3: Khởi động mongodb. # […]

c-s-d-liu-archives-vietcalls