Category Archives: Mysql

 

Xây dựng hệ thống MySQL Master-Slave replication

MySQL Master-Slave replication

Xây dựng hệ thống MySQL Master-Slave replication Mô hình: Mô hình gồm 2 máy: Node1: đóng vai trò Master, mọi sự thay đổi trên Master sẽ được thực hiệt trên slave, đảm bảo dữ liệu luôn giống nhau. Mọi yêu cầu truy xuất dữ liệu sẽ được thực hiện tại máy master. Node2: đóng vai […]

Xây Dựng Hệ Thống MySQL Master- Master replication

MySQL Master- Master replication

Xây Dựng Hệ Thống MySQL Master- Master replication Mô hình: Node1: master/slave: 192.168.1.11 Node2: master/slave: 192.168.1.12 B1: Cấu hình node1 làm master Thêm các dòng sau vào trong file /etc/my.cnf [mysqld] log-bin binlog-do-db=nhansu                    # database sẽ được replicated binlog-ignore-db=mysql                 # database không  replication binlog-ignore-db=test server-id=1 B2: Gán quyền replication trên node2 cho node1 […]

Xây dựng mô hình High Availability Mysql Cluster – DRBD

High Availability Mysql Cluster – DRBD

Xây dựng mô hình High Availability Mysql Cluster – DRBD Mô hình: Phần 1: Cài đặt và cấu hình heartbeat Chuẩn bị – Mỗi máy gắn 1 harddisk 1G ( đồng bộ database) – Cấu hình địa chỉ IP node1.ha-mysql01.com [eth0:192.168.1.11] [eth1:172.16.1.1] node2.ha-mysql02.com [eth0:192.168.1.12] [eth1:172.16.1.2] – Trong file /etc/hosts , bổ sung thêm tên hostname […]

mysql-archives-vietcalls