Bash shell trong Linux

bash shell linux

Bash shell trong Linux. Bash shell là một phần quan trọng đối với người quản trị hệ thống Linux. Nó giúp tối ưu hóa quá trình cài đặt các ứng dụng, backup,… Hôm nay mình xin giới thiệu một vài bash shell cơ bản. 1. Hello world # vi hello.sh #!/bin/bash echo “Hello World” Lưu […]

bash-shell-archives-vietcalls