Hướng dẫn cài đặt MongoDB Community Edition trên Linux

mongodb-install

MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu NoSQL miễn phí, đa nền tảng, mã nguồn mở. MongoDB có sẵn dưới dạng hai phiên bản, phiên bản Community và Enterprise. Phiên bản Community MongoDB miễn phí cho việc sử dụng cá nhân, trong khi phiên bản Enterprise là phiên bản trả phí có […]

Hướng dẫn cài tool RockMongo trên linux

RockMongo-tool

RockMongo là tool miễn phí để remote vào database giống như phpmyadmin trên Mysql. Bài viết này mình chia sẻ các bạn cách cài RockMongo trên Linux On RHEL / CentOS: $ sudo yum install httpd gcc php php-gd php-pear php-devel openssl-devel unzip wget Khởi động và start httpd $ sudo systemctl start httpd $ sudo […]

Hướng dẫn Reset MySQL Or MariaDB Root Password

Reset-MySQL-Or-MariaDB-Root-Password

Reset MySQL or MariaDB Root password. First, stop the database server. If you use MySQL, type the following command and hit ENTER key. $ sudo systemctl stop mysql For MariaDB: $ sudo systemctl stop mariadb Next, restart the database server without permission-checking using the following command: $ sudo mysqld_safe –skip-grant-tables & Next, login to your […]

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Centos 7

Huong-dan-cai-dat-mariadb-tren-centos7

Bắt đầu trên Centos 7 MySQL đã chuyển đổi sang MariaDB thành cơ sở quản lí dữ liệu mặc định của hệ thống. Bài viết hôm nay mình chia sẻ cách cài đặt MariaDB trên Centos 7. Thêm MariaDB Yum Repository # vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 Cài đặt […]

Hướng dẫn cài đặt MySQL Server 5.6 trên CentOS 7 / RHEL 7

Cài đặt MySQL Server 5.6 trên centos7

Tải gói cài đặt của Repo MySQL Server 5.6 # yum install wget # wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Cài đặt gói tải về # rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Kiểm tra lại gói vừa cài đầy đủ chưa # ls -1 /etc/yum.repos.d/mysql-community* Cài đặt MySQL Server # yum install mysql-server Khởi động MySQL Server # systemctl start mysqld Dừng MySQL Server # systemctl […]

Backup và Restore MySQL Database bằng commandline

Backup và Restore MySQL commandline

Backup Sử dụng lệnh sau # mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql] Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ: # mysqldump -uroot -p12345 > db_vietcalls.sql Backup database đồng thời nén gzip # mysqldump […]

Tạo mysql database và user bằng lệnh commandline

Backup và Restore MySQL commandline

Đăng nhập MySQL # mysql -u root -p12345 Tạo database > create database dbname; Tạo và thiết lập quyền cho user > create user ‘username’@’localhost’ identified by ‘password’; Thay đổi password user >set password for ‘username’@’localhost’ = password(‘password’); Thiết lập tất cả quyền cho user > grant all on dbname.* to username@localhost; Nếu bạn muốn […]

Các câu lệnh MySQL quan trọng sysadmin cần lưu lại

mysql co ban

Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: # mysql -uroot -p12345 Thư mục chứa database Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql Quản lý tài khoản và phân quyền Hiển thị toàn bộ users: mysql> SELECT * FROM mysql.user; Xóa null user: mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ‘ […]

Hướng dẫn cấu hình Replica Set Cluster trên Mongodb

mongodb

Hướng dẫn cấu hình Replica Set Cluster trên Mongodb MongoDB replica set dữ liệu sẽ được đồng bộ giữa  “Primary” và các “Secondary” mongodb server. “Primary”  member của replica set có thể đọc và ghi dữ liệu trong khi “Secondary” members chỉ có thể đọc dữ liệu. Khi “Primary” hang/down, “Secondary” mongodb sẽ tự động […]

Xây dựng hệ thống MySQL Master-Slave replication

MySQL Master-Slave replication

Xây dựng hệ thống MySQL Master-Slave replication Mô hình: Mô hình gồm 2 máy: Node1: đóng vai trò Master, mọi sự thay đổi trên Master sẽ được thực hiệt trên slave, đảm bảo dữ liệu luôn giống nhau. Mọi yêu cầu truy xuất dữ liệu sẽ được thực hiện tại máy master. Node2: đóng vai […]

c-s-d-liu-archives-vietcalls