Hướng dẫn cài đặt MongoDB Community Edition trên Linux

mongodb-install

MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu NoSQL miễn phí, đa nền tảng, mã nguồn mở. MongoDB có sẵn dưới dạng hai phiên bản, phiên bản Community và Enterprise. Phiên bản Community MongoDB miễn phí cho việc sử dụng cá nhân, trong khi phiên bản Enterprise là phiên bản trả phí có […]

Hướng dẫn cài tool RockMongo trên linux

RockMongo-tool

RockMongo là tool miễn phí để remote vào database giống như phpmyadmin trên Mysql. Bài viết này mình chia sẻ các bạn cách cài RockMongo trên Linux On RHEL / CentOS: $ sudo yum install httpd gcc php php-gd php-pear php-devel openssl-devel unzip wget Khởi động và start httpd $ sudo systemctl start httpd $ sudo […]

Hướng dẫn cấu hình Replica Set Cluster trên Mongodb

mongodb

Hướng dẫn cấu hình Replica Set Cluster trên Mongodb MongoDB replica set dữ liệu sẽ được đồng bộ giữa  “Primary” và các “Secondary” mongodb server. “Primary”  member của replica set có thể đọc và ghi dữ liệu trong khi “Secondary” members chỉ có thể đọc dữ liệu. Khi “Primary” hang/down, “Secondary” mongodb sẽ tự động […]

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos

mongodb

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos Trong bài viết đầu tiên về mongodb.  Mình xin hướng dẫn cách cài đặt mongo trên Centos. Bước 1: Thêm một repo như sau. # vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo [MongoDB] name=MongoDB Repository baseurl=http://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/ gpgcheck=0 enabled=1 Bước 2: Cài đặt mogodb server. # yum install mongodb-org Bước 3: Khởi động mongodb. # […]

mongodb-archives-vietcalls