Command Linux(P.7)

Lenh xem ram linux

Command Linux(P.7) Các lệnh quản lý group groupadd [Options] group   Lệnh groupadd: Tạo nhóm Cấu trúc lệnh: Options: – g GID: Định nghĩa nhóm với mã nhóm GID Group: Tên nhóm định nghĩa Ví dụ: Tạo nhóm users # roupadd users Tạo nhóm accounting với GID = 200 # groupadd –g 200 accounting groupmod […]

Command Linux(P.6)

Lenh xem ram linux

Command Linux(P.6) Lệnh xem thông tin model, serial,… phần cứng dmidecode # dmidecode -t  options: -t : type Type Information 0      BIOS 1      System 2      Baseboard 3       Chassis 4      Processor 5       Memory Controller 6       Memory Module 7       Cache 8      Port Connector 9      System Slots 10       On Board Devices 11       OEM Strings 12       System Configuration Options 13       BIOS Language […]

Command Linux(P.4)

Lenh xem ram linux

Command top 1. Giới thiệu Trong việc quản trị hệ thống Linux nhưng thông tin về RAM, CPU các tiến trình đang chạy rất cần thần thiết đối với một người quản trị và để giúp chúng ta có thể xem được những thông số đó người quản trị sẽ sử dụng dụng câu lệnh […]

Command Linux(P.3)

Lenh xem ram linux

Command find Command find là câu lệnh dùng để tìm kiếm file và thư mục theo những yêu cầu cho trước Tìm file Tìm file có tên tecmint.txt ở thư mục hiện tại find -name “tecmint.txt” Tìm file có tên abc.conf theo đường dẫn find /etc/tmp/ -name “abc.conf” Lúc này câu lệnh sẽ tìm file đường dẫn […]

Command Linux(P.2)

Lenh xem ram linux

command dd in linux 1. Khái niệm Câu lệnh dd trong linux là một trong những câu lệnh thường xuyên được sử dụng. Câu lệnh dd dùng để sử dụng trong các trường hợp sau: Sao lưu và phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng hoặc một partition Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ ASCII sang EBCDIC […]

Command Linux(P.1)

Lenh xem ram linux

Command-cd Lệnh cd (change directory) là một trong những lệnh quan trọng và được sử dụng nhiều bởi các quản trị hệ thống. Lệnh cd cho phép người quản trị hệ thông di chuyển từ thư mục này đến thư mục khác trong hệ thống. 1. Chuyển đến thư mục /usr/local root@Server01:~#cd /usr/local root@Server01:/usr/local# 2. […]

Hướng dẫn cài đặt Centos6

centos

Hướng dẫn cài đặt Centos6 1. Chuẩn bị: Máy ảo Vmware12, Virtuabox. Source: ISO centos6 minimal 2. Cài đặt  Bật nguồn máy ảo   Click Power on this virtual machine  Chọn dòng trên cùng (Install or update an existing system) Chọn Skip (bỏ qua việc kiểm tra đĩa nguồn) Click Next Chọn ngôn ngữ là […]

Tiện ích công cụ Rsync

Tiện ích công cụ Rsync

Tiện ích công cụ Rsync 1.Copy file và thư mục trên local # rsync -zvh backup.tar /tmp/backups/ –>copy file backup.tar sang thư mục /tmp/backups/ trên cùng một máy 2. Copy thư mục trên local # rsync -avzh /root/rpmpkgs /tmp/backups/ –> copy toàn bộ file từ thư mục /root/rpmpkgs đến thư mục /tmp/backups/ trên cùng một máy. 3. Copy file […]

centos-archives-vietcalls