Command Linux(P.1)

Lenh xem ram linux

Command-cd

Lệnh cd (change directory) là một trong những lệnh quan trọng và được sử dụng nhiều bởi các quản trị hệ thống. Lệnh cd cho phép người quản trị hệ thông di chuyển từ thư mục này đến thư mục khác trong hệ thống.

1. Chuyển đến thư mục /usr/local

root@Server01:~#cd /usr/local
root@Server01:/usr/local#

2. Chuyển từ thư mục hiện tại tới thư mục sử dụng đường dẫn tuyệt đối

root@Server01:/usr/local# cd /usr/local/lib
root@Server01:/usr/local/lib#

3. Chuyển từ thư mục hiện tại tới thư mục sử dụng đường dẫn tương đối

root@Server01:/usr/local# cd lib
root@Server01:/usr/local/lib#

4. Chuyển trở lại thư mục từ thư mục bạn đang ở

root@Server01:/usr/local/lib# cd /usr/local/
root@Server01:/usr/local#

5. Quay trở lại thư mục cha

root@Server01:/usr/local/lib# cd ..
root@Server01:/usr/local#

6. Hiển thị thư mục làm việc cuối cùng

root@Server01:/usr/local# cd --
root@Server01:~#

7. Di chuyển 2 thư mục từ thư mục bạn đang ở

root@Server01:/usr/local# cd ../ ../
root@Server01:/usr#

8. Di chuyển đến thư mục root

root@Server01:/usr# cd
root@Server01:~#
hoặc root@Server01:/user#cd~

9. Thay đổi thư mục làm việc vào thư mục hiện tại

root@Server01:/usr/local# cd .
root@Server01:/usr/local#

10. Chuyển vào thư mục /var/www/html với

root@Server01:/v<tab>/w<tab>/h<tab>

11. Chuyển vào thư mục có chứa khoảng trắng

root@Server01:/usr# cd test\ abc/;hoặc
root@Server01:/urs#cd 'test abc'; hoặc
root@Server01:/usr#cd "test abc"/

Tham khảo: https://www.tecmint.com/cd-command-in-linux/

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

tm-hiu-v-lnh-cd-trong-linux-mt-trong-nhng-lnh-c-bn-linux