Command Linux(P.4)

Lenh xem ram linux

Command top

1. Giới thiệu

Trong việc quản trị hệ thống Linux nhưng thông tin về RAM, CPU các tiến trình đang chạy rất cần thần thiết đối với một người quản trị và để giúp chúng ta có thể xem được những thông số đó người quản trị sẽ sử dụng dụng câu lệnh top.

2. Ý nghĩa từng dòng trong bản hiện thị câu lệnh top
Bảng hiển thị câu lệnh top:

comand top
Dòng 1:

– Thời gian hiện tại – Thời gian uptime của máy – Số user đang đăng nhập – tải trung bình của hệ thống
Dòng 2:

– Tổng số tiến trình (94 total) – Số tiến trình đang chạy (1 running) – Số tiến trình đang chờ (93 sleeping) – Số tiến trình đã dừng (0 stopped) – Số tiến trình đang chờ dừng (0 zombie)
Dòng 3:

– Phần trăm CPU sử dụng cho người dùng (0.0%us) – Phần trăm CPU sử dụng cho hệ thống (0.0%sy) – Phần trăm CPU sử dụng cho tiến trình update (0.0%ni) – Phần trăm CPU không sử dụng (%99.7id) – Phần trăm CPU đợi các tiến trình I/O của hệ thống (0.3wa%) – Phần trăm CPU sử dụng giao tiếp với phần cứng (0.0%hi) – Phần trăm CPU sử dụng giao tiếp với phần mềm (0.0%si) –
Dòng 4,5:

Thể hiện mức sử dụng của RAMswap

Ý nghĩa các thông số trong bảng

PID: ID của tiến trình
USER: User sử dụng tiến trình đó
PR: Mức đăng quyền của tiến trình
NI: Giá trị tốt của tiến trình
VIRT: Bộ nhớ ảo dùng cho tiến trình
RES: Bộ nhớ vật lý dùng cho tiến trình
SHR:
S:
%CPU: Phần trăm CPU sử dụng cho tiến trình
%MEM: Phần trăm bộ nhớ sử dụng cho tiến trình
TIME: Tổng thời gian hoạt động của tiến trình
COMMAND: Tên của tiến trình

Tham khảo:

https://www.lifewire.com/linux-top-command-2201163

 

 

 

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

tm-hiu-v-lnh-top-trong-linux-gim-st-tng-quan-v-h-thng