Command Linux(P.3)

Lenh xem ram linux

Command find

Command find là câu lệnh dùng để tìm kiếm file và thư mục theo những yêu cầu cho trước

Tìm file
Tìm file có tên tecmint.txt ở thư mục hiện tại

find -name "tecmint.txt"

Tìm file có tên abc.conf theo đường dẫn

find /etc/tmp/ -name "abc.conf"

Lúc này câu lệnh sẽ tìm file đường dẫn /etc/tmp/
Thay tùy chọn -name bằng -iname : Lúc đó câu lệnh sẽ tìm tất cả các file abc.conf kể cả từ viết hoa và viết thường
Tìm file khi chỉ nhớ từ gợi mở

find -name "a*"

Lúc này câu lệnh sẽ tìm tất cả các file có tên đầu là a

find -name "*a*"

Tìm tất cả các file có tên ở giữa là a

Tìm thư mục

Tìm thư mục có tên abc

find -type d -name "abc" find /etc/tmp -type d -name "abc"

Tìm thư mục abc tại đường dẫn /etc/tmp
Tìm thư mục có tên gợi mở

find /etc/tmp -type d -name "h*"

Câu lệnh tìm tất cả các thư mục có tên đầu là h

Tìm file hoặc thư mục theo Permissions

Khi muốn tìm thư mục hoặc file theo Permissions hoặc muốn kết hợp với Permissions ta thêm tùy chọn -perm <mức permissions> VD: khi muốn tìm file & thư mục có mức Permissions là 777 thì thêm tùy chọn -perm 777

find -perm 777 -name abc.txt

Tìm file & thư mục trống

Tìm thư mục trống

find -type d -entry

Tìm file trống

find -type f -entry

Tìm theo tên người sử hữu
Thêm tùy chọn user <tên người sở hữu>

find / -name "admin.txt" -user root

Tìm tất cả file admin.txt thuộc người dùng root trong hệ thống

Tìm file theo dung lượng
Thêm tùy chọn -size <kích thước file>

VD: muốn tìm file có dung lượng 10M thêm tùy chọn -size 10MB

Tham khảo:

https://www.tecmint.com/35-practical-examples-of-linux-find-command/

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

tm-hiu-v-lnh-find-trong-linux-lnh-gip-tm-kim-file-th-mc