Command Linux(P.7)

Các lệnh quản lý group

groupadd [Options] group

 

  • Lệnh groupadd: Tạo nhóm Cấu trúc lệnh:

Options:

– g GID: Định nghĩa nhóm với mã nhóm GID Group: Tên nhóm định nghĩa

Ví dụ: Tạo nhóm users

# roupadd users

Tạo nhóm accounting với GID = 200

# groupadd –g 200 accounting
groupmod [options] group

 

  • Lệnh groupmod: Sửa thông tin nhóm Cấu trúc lệnh:

Options:

  • g GID: Sửa mã nhóm thành GID
  • n group_name: Sửa tên nhóm thành group_name Group: Tên nhóm cần chỉnh sửa.

Ví dụ: Sửa gid của nhóm users thành 201

# groupmod –g 201 users

Đổi tên nhóm accounting thành accountant

# groupmod –n accountant accounting
groupdel group

 

  • Lệnh groupdel: dùng để xóa nhóm Cấu trúc lệnh:

Ví dụ:  xóa nhóm testgroup

# groupdel testgroup

Chúc các bạn thành công!

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

command-linux-p-7-vietcalls