Hướng dẫn cài asterisk11 trên Centos6

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn xây dựng hệ thống tổng đài dựa trên mã nguồn mở asterisk phiên bản 11.

1. Chuẩn bị:

Máy ảo: 1G Ram,  HDD 10-20G

Hệ điều hành: Centos 6.10

2. Cài đặt các gói cần thiết

  • Tắt selinux
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
  • Đổi lại ngày giờ đúng khu vực bạn đang sống
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
  • Cài các package cần thiết
yum -y update && yum -y groupinstall core && yum -y groupinstall base && yum -y install epel-release && yum -y install automake gcc gcc-c++ ncurses-devel openssl-devel libxml2-devel unixODBC-devel libcurl-devel libogg-devel libvorbis-devel speex-devel spandsp-devel freetds-devel net-snmp-devel iksemel-devel corosynclib-devel newt-devel popt-devel libtool-ltdl-devel lua-devel sqlite-devel radiusclient-ng-devel portaudio-devel libresample-devel neon-devel libical-devel openldap-devel gmime-devel mysql-devel bluez-libs-devel jack-audio-connection-kit-devel gsm-devel libedit-devel libuuid-devel jansson-devel libsrtp-devel git subversion libxslt-devel kernel-devel audiofile-devel gtk2-devel libtiff-devel libtermcap-devel bison php php-mysql php-process php-pear php-mbstring php-xml php-gd tftp-server httpd sox tzdata mysql-connector-odbc mysql-server fail2ban xmlstarlet

  • Tắt firewall nếu vps đang mở.
service iptables save
service iptables stop
chkconfig iptables off
  • Kiểm tra trạng thái và reboot
sestatus

Reboot

3. Tải và cài các gói từ nguồn.

  • DAHDI
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar zxvf dahdi-linux-complete*
cd /usr/src/dahdi-linux-complete*/
make && make install && make config
asterisk-13
service dahdi start

Bắt đầu từ phiên bản asterisk 11 asterisk hỗ trợ PJSIP các bạn có thể cài để dùng thử hoặc bỏ qua.

  • PJSIP
cd /usr/src
wget http://www.pjsip.org/release/2.4.5/pjproject-2.4.5.tar.bz2
tar -xjvf pjproject-2.4.5*
cd /usr/src/pjproject-2.4.5*/

ARCH=$(getconf LONG_BIT | grep "64")
./configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib${ARCH} --enable-shared --disable-sound --disable-resample \
--disable-video --disable-opencore-amr CFLAGS='-O2 -DNDEBUG'
make uninstall && make dep && make && make install && ldconfig

Kiểm tra đã cài thành công chưa

ldconfig -p | grep pj
  • Asterisk

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
tar zxvf asterisk-11-current.tar.gz
cd /usr/src/asterisk-11*/
make distclean
ARCH=$(getconf LONG_BIT | grep "64")
./configure --libdir=/usr/lib${ARCH}

Sau khi biên dịch xong. Chọn các ứng dung cần thiết để cài như chan_moblie hoặc res_config_mysql, cdr_mysql

cd /usr/src/asterisk-11*/
make menuselect
asterisk-13

Tạo user biên dich, cài đặt và phân quyền cho asterisk.

adduser asterisk -M -d /var/lib/asterisk -s /sbin/nologin -c "Asterisk User"
make && make install && make samples && chown -R asterisk. /var/lib/asterisk

Đợi quá trình cài đặt diễn ra tầm 3-5 phút tùy vào vps của bạn

asterisk-13

Như vậy quá trình cài đã hoàn thành.

Bây giờ các bạn có thể tạo extension và dialplan để gọi và test thử.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: https://www.voip-info.org/asterisk-11-installation-on-centos-6/

3 thoughts on “Hướng dẫn cài asterisk11 trên Centos6

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

hng-dn-ci-asterisk11-trn-centos6-vietcalls