Hướng dẫn cài asterisk 13 trên Centos 6

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn xây dựng hệ thống tổng đài dựa trên mã nguồn mở asterisk phiên bản 13.

1. Chuẩn bị:

Máy ảo: 1G Ram,  HDD 10-20G

Hệ điều hành: Centos 6.10

2. Cài đặt các gói cần thiết

  • Tắt selinux
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
  • Đổi lại ngày giờ đúng khu vực bạn đang sống
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
  • Cài các package cần thiết
yum -y update && yum -y groupinstall core && yum -y groupinstall base && yum -y install epel-release && yum -y install automake gcc gcc-c++ ncurses-devel openssl-devel libxml2-devel unixODBC-devel libcurl-devel libogg-devel libvorbis-devel speex-devel spandsp-devel freetds-devel net-snmp-devel iksemel-devel corosynclib-devel newt-devel popt-devel libtool-ltdl-devel lua-devel sqlite-devel radiusclient-ng-devel portaudio-devel libresample-devel neon-devel libical-devel openldap-devel gmime-devel mysql-devel bluez-libs-devel jack-audio-connection-kit-devel gsm-devel libedit-devel libuuid-devel jansson-devel libsrtp-devel git subversion libxslt-devel kernel-devel audiofile-devel gtk2-devel libtiff-devel libtermcap-devel bison php php-mysql php-process php-pear php-mbstring php-xml php-gd tftp-server httpd sox tzdata mysql-connector-odbc mysql-server fail2ban xmlstarlet

  • Tắt firewall nếu vps đang mở.
service iptables save
service iptables stop
chkconfig iptables off
  • Kiểm tra trạng thái và reboot
sestatus

Reboot

3. Tải và cài các gói từ nguồn.

  • DAHDI
cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar zxvf dahdi-linux-complete*
cd /usr/src/dahdi-linux-complete*/
make && make install && make config
asterisk-13
service dahdi start
  • PJSIP
cd /usr/src
wget http://www.pjsip.org/release/2.4.5/pjproject-2.4.5.tar.bz2
tar -xjvf pjproject-2.4.5*
cd /usr/src/pjproject-2.4.5*/

ARCH=$(getconf LONG_BIT | grep "64")
./configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib${ARCH} --enable-shared --disable-sound --disable-resample \
--disable-video --disable-opencore-amr CFLAGS='-O2 -DNDEBUG'
make uninstall && make dep && make && make install && ldconfig

Kiểm tra đã cài thành công chưa

ldconfig -p | grep pj
  • Asterisk

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
tar zxvf asterisk-13-current.tar.gz
cd /usr/src/asterisk-13*/
make distclean
ARCH=$(getconf LONG_BIT | grep "64")
./configure --libdir=/usr/lib${ARCH}

Sau khi biên dịch xong. Chọn các ứng dung cần thiết để cài như chan_moblie hoặc res_config_mysql, cdr_mysql

cd /usr/src/asterisk-13*/
make menuselect
asterisk-13

Tạo user biên dich, cài đặt và phân quyền cho asterisk.

adduser asterisk -M -d /var/lib/asterisk -s /sbin/nologin -c "Asterisk User"
make && make install && make samples && chown -R asterisk. /var/lib/asterisk

Đợi quá trình cài đặt diễn ra tầm 3-5 phút tùy vào vps của bạn

asterisk-13
Như vậy quá trình cài đã hoàn thành.

Bây giờ các bạn có thể tạo extension và dialplan để gọi và test thử.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: https://www.voip-info.org/asterisk-13-installation-on-centos-6/

 

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

hng-dn-ci-asterisk-13-trn-centos6-vietcalls