Hướng dẫn cài Asterisk11 FreePBX11 centos6

Tiếp tục bài viết tìm hiểu về VOIP mã nguồn mở. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài Freepbx giao diện để quản lí tổng đài asterisk không cần thao tác qua commad line nhàm chán nữa và mọi thay đổi sẽ được update thông qua giao diện này

1.Chuẩn bị

Máy ảo vps hoặc VMvare.

Hệ điều hành: Centos 6.10

Ram: 1G

HDD: 10-20G hoặc hơn

2.Cài đặt.

Tiếp tục sau khi cài asterisk thành công trong bài viết hướng dẫn cài asterisk 11.

Cài các gói bổ sung.

yum install libtool-ltdl-devel unixODBC unixODBC-devel mysql-connector-odbc
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum install iksemel-devel spandsp-devel

pear install db-1.7.14
Cấp quyền cho user asterisk:

sed -i "s/User apache/User asterisk/" /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed -i "s/Group apache/Group asterisk/" /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tải FreePBX và giải nén.

wget http://mirror.freepbx.org/freepbx-2.11.0.43.tgz
tar vxfz freepbx-2.11.0.43.tgz

Cấp quyền cho thư mục bên dưới:

chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
mkdir /var/www/html
chown -R asterisk. /var/www/

Cài Mysql:

service mysqld start
cd /usr/src/freepbx
export ASTERISK_DB_PW=amp109 
mysqladmin -u root create asterisk 
mysqladmin -u root create asteriskcdrdb 
mysql -u root asterisk < SQL/newinstall.sql 
mysql -u root asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql
mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "flush privileges;"

Đặt pass cho mysql 

mysqladmin -u root password 'abcdef'

Cài FreePBX

cd /usr/src/freepbx
./start_asterisk start
./install_amp
amportal a ma installall
amportal a reload
Chọn mặc định và nhấn ENTER khi hỏi.
Nếu bị lỗi thử lại:
./install_amp --username=asteriskuser --password=$ASTERISK_DB_PW
Default username is: admin Default pw is: admin

Cài đặt freepbx tự đông boot khi khở động:

echo /usr/local/sbin/amportal start >> /etc/rc.local
chkconfig httpd on
chkconfig mysqld on
Cuối cùng restart lại vps hoặc dùng lệnh bên dưới
ln -s /var/lib/asterisk/moh /var/lib/asterisk/mohmp3
amportal restart
Dùng chorme hoặc firefox nhập ip tổng đài try cập thử.
Nếu lỗi sau khi update module thử lại
cd /etc/asterisk
rm ccss.conf confbridge.conf features.conf sip.conf iax.conf logger.conf extensions.conf sip_notify.conf
Vào lại moldule admin trên web và cài lại.
Cấu hình thêm odbc nếu muốn nhận được report cuộc gọi qua ODBC
nano /etc/odbc.ini
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description   = MySQL ODBC Driver
Driver     = MySQL
Socket     = /var/lib/mysql/mysql.sock
Server     = localhost
Database    = asteriskcdrdb
Option     = 3
Kiểm tra cài đặt
odbcinst -s -q
nano /etc/asterisk/res_odbc_additional.conf
[asteriskcdrdb]
enabled=>yes
dsn=>MySQL-asteriskcdrdb
pooling=>no
limit=>1
pre-connect=>yes
username=>asteriskuser
password=>amp109
Kiểm tra cài đặt
isql -v MySQL-asteriskcdrdb asteriskuser amp109
+---------------------------------------+
| Connected!              |
|                    |
| sql-statement             |
| help [tablename]           |
| quit                   |
|                    |
+---------------------------------------+
SQL>
Thoát.
Vào đường dẫn sau và chỉnh lại phần cấu hình.
nano /etc/asterisk/cdr_adaptive_odbc.conf
[first]
connection=asteriskcdrdb
table=cdr
alias start => calldate

If cdr-mysql module is enabled at the same time as the cdr odbc you will get double entries in the CDR DB.  Therefore we need to disable cdr-mysql.

mv /etc/asterisk/cdr_mysql.conf /etc/asterisk/cdr_mysql.conf.disabled
​amportal restart

Chúc các bạn thành công!

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

hng-dn-ci-asterisk11-freepbx11-centos6-vietcalls