Hướng dẫn cài đặt Asterisk13 FreePBX12 trên centos6

Tiếp tục bài viết tìm hiểu về VOIP mã nguồn mở. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cài Freepbx giao diện để quản lí tổng đài asterisk không cần thao tác qua commad line nhàm chán nữa và mọi thay đổi sẽ được update thông qua giao diện này

1.Chuẩn bị

Máy ảo vps hoặc VMvare.

Hệ điều hành: Centos 6.10

Ram: 1G

HDD: 10-20G hoặc hơn

2.Cài đặt.

Tiếp tục sau khi cài asterisk thành công trong bài viết hướng dẫn cài asterisk 13 .

  • Cài các gói bổ sung.
cd /usr/src
wget https://iksemel.googlecode.com/files/iksemel-1.4.tar.gz
tar xf iksemel-*.tar.gz
cd iksemel-*
./configure
make
make install
  • Cài FreePBX
pear install db-1.7.14
service mysqld start
cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-12.0-latest.tgz
tar vxfz freepbx-12-latest.tgz
  • Cấp quyền cho các thư mục
chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
mkdir /var/www/html
chown -R asterisk. /var/www/

export ASTERISK_DB_PW=amp109
mysqladmin -u root create asterisk
mysqladmin -u root create asteriskcdrdb
mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"
mysql -u root -e "flush privileges;"amportal chown
amportal a ma installall
amportal a reload
amportal a ma refreshsignatures
amportal chown
  • Đặt mật khẩu cho Mysql
MYSQL_ROOT_PW=abcdef
mysqladmin -u root password "$MYSQL_ROOT_PW"
  • Cấp thêm quyền cho user asterisk
sed -i 's/User apache/User asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed -i 's/Group apache/Group asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
  • Cấp quyền truy cập đến database:
sed -i '2i bind-address=127.0.0.1' /etc/my.cnf
  • Mở rộng dung lượng upload file lên server
sed -i 's/upload_max_filesize = .*/upload_max_filesize = 20M/' /etc/php.ini
  • Cho freepbx tự động start khi khởi động server
echo '/usr/local/sbin/amportal start' >> /etc/rc.local

chkconfig mysqld on
chkconfig httpd on

Cuối cùng khởi động lại vps.
reboot

Ghi chú thêm:
Để tránh log đầy trên server  tạo thêm file log bên dưới:

nano /etc/logrotate.d/asterisk

/var/log/asterisk/queue_log
/var/spool/mail/asterisk
/var/log/asterisk/freepbx_debug.log
/var/log/asterisk/messages
/var/log/asterisk/event_log
/var/log/asterisk/full
/var/log/asterisk/dtmf
/var/log/asterisk/fail2ban {
weekly
missingok
rotate 5
#compress
notifempty
sharedscripts
create 0640 asterisk asterisk
postrotate
/usr/sbin/asterisk -rx 'logger reload' > /dev/null 2> /dev/null || true
endscript
}

Tham khảo:

https://wiki.freepbx.org/display/FOP/Installing+FreePBX+13+on+CentOS+6

Chúc các bạn thành công!

 

 

3 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt Asterisk13 FreePBX12 trên centos6

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

hng-dn-ci-t-asterisk13-freepbx12-trn-centos6-vietcalls