Hướng dẫn cài FreePBX 15 trên Ubuntu 18.04 LTS

Yêu cầu

  • Server OS : Ubuntu 18.04 LTS
  • RAM : 2 GB
  • Disk : 50 GB
  • CPU : 2

Step #01: Cài đặt các gói bổ sung trước khi cài FreePBX 15.

[email protected]:~# apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname -r` openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison flex php php-curl php-cli php-pdo php-mysql php-pear php-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool autoconf git unixodbc-dev uuid uuid-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libicu-dev libcurl4-openssl-dev libical-dev libneon27-dev libsrtp0-dev libspandsp-dev sudo subversion libtool-bin python-dev unixodbc dirmngr php-mbstring sendmail -y

Step #02: Cài nodejs

[email protected]:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
[email protected]:~# apt-get install -y nodejs
[email protected]:~# reboot

Step #03: Download asterisk và các gói phụ trợ

[email protected]:~# cd /usr/src/
[email protected]:/usr/src/# wget https://wiki.freepbx.org/download/attachments/122487323/mariadb-connector-client-library_3.0.8-1_amd64.deb
[email protected]:/usr/src/# wget https://wiki.freepbx.org/download/attachments/122487323/mariadb-connector-odbc_3.0.7-1_amd64.deb
[email protected]:/usr/src/# dpkg -i mariadb-connector-client-library_3.0.8-1_amd64.deb
[email protected]:/usr/src/# dpkg -i mariadb-connector-odbc_3.0.7-1_amd64.deb
[email protected]:/usr/src/# pear install Console_Getopt
[email protected]:/usr/src/# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz

Step #04: Cài đặt DAHDI và LIBPRI 

[email protected]:/usr/src/# cd dahdi-linux-complete-*
[email protected]:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# make all
[email protected]:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# make install
[email protected]:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# make config
[email protected]:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# cd /usr/src
[email protected]:/usr/src/# tar xvfz libpri-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# rm -f libpri-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# cd libpri-*
[email protected]:/usr/src/libpri-1.6.0# make
[email protected]:/usr/src/libpri-1.6.0# make install

Step #05: Cài đặt asterisk 16

[email protected]:/usr/src/libpri-1.6.0# cd /usr/src
[email protected]:/usr/src/# tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# rm -f asterisk-16-current.tar.gz
[email protected]:/usr/src/# cd asterisk-*
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# contrib/scripts/get_mp3_source.sh
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# contrib/scripts/install_prereq install
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# ./configure --with-pjproject-bundled --with-jansson-bundled
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# make menuselect
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# menuselect/menuselect --enable app_macro --enable format_mp3 menuselect.makeopts
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# make
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# make install
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# make config
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# ldconfig
[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# update-rc.d -f asterisk remove

Step #06: Thêm asterisk user và cài đặt permission

[email protected]:/usr/src/asterisk-16.19.1# cd
[email protected]:~# useradd -m asterisk
[email protected]:~# chown asterisk. /var/run/asterisk
[email protected]:~# chown -R asterisk. /etc/asterisk
[email protected]:~# chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
[email protected]:~# chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
[email protected]:~# rm -rf /var/www/html
[email protected]:~# sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/0M/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
[email protected]:~# cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
[email protected]:~# sed -i 's/${APACHE_RUN_USER}/asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
[email protected]:~# sed -i 's/${APACHE_RUN_GROUP}/asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
[email protected]:~# sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf
[email protected]:~# a2enmod rewrite
[email protected]:~# systemctl restart apache2

Step #07: Tạo odbc

cat <<EOF > /etc/odbcinst.ini
[MySQL]
Description = ODBC for MySQL (MariaDB)
Driver = /usr/local/lib/libmaodbc.so
FileUsage = 1
EOF

Step #08: Tạo file odbc khác cho asterisk report.

cat <<EOF > /etc/odbc.ini
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
Driver = MySQL
Server = localhost
Database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
EOF

Step #09: Download FreePBX 15 và cài đặt

[email protected]:~# cd /usr/src
[email protected]:/usr/src# wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-15.0-latest.tgz
[email protected]:/usr/src# tar vxfz freepbx-15.0-latest.tgz
[email protected]:/usr/src# rm -f freepbx-15.0-latest.tgz
[email protected]:/usr/src# touch /etc/asterisk/{modules,cdr}.conf
[email protected]:/usr/src# cd freepbx
[email protected]:/usr/src/freepbx# ./start_asterisk start
[email protected]:/usr/src/freepbx# ./install -n

Step #10:  Login với admin account và update module. 

Bây giờ vào trình duyệt login ip server và hưởng thụ thành quả.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *