Yêu cầu

  • Server OS : Ubuntu 18.04 LTS
  • RAM : 2 GB
  • Disk : 50 GB
  • CPU : 2

Step #01: Cài đặt các gói bổ sung trước khi cài FreePBX 15.

root@FreePBX-Server:~# apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname -r` openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison flex php php-curl php-cli php-pdo php-mysql php-pear php-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool autoconf git unixodbc-dev uuid uuid-dev libasound2-dev libogg-dev libvorbis-dev libicu-dev libcurl4-openssl-dev libical-dev libneon27-dev libsrtp0-dev libspandsp-dev sudo subversion libtool-bin python-dev unixodbc dirmngr php-mbstring sendmail -y

Step #02: Cài nodejs

root@FreePBX-Server:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
root@FreePBX-Server:~# apt-get install -y nodejs
root@FreePBX-Server:~# reboot

Step #03: Download asterisk và các gói phụ trợ

root@FreePBX-Server:~# cd /usr/src/
root@FreePBX-Server:/usr/src/# wget https://wiki.freepbx.org/download/attachments/122487323/mariadb-connector-client-library_3.0.8-1_amd64.deb
root@FreePBX-Server:/usr/src/# wget https://wiki.freepbx.org/download/attachments/122487323/mariadb-connector-odbc_3.0.7-1_amd64.deb
root@FreePBX-Server:/usr/src/# dpkg -i mariadb-connector-client-library_3.0.8-1_amd64.deb
root@FreePBX-Server:/usr/src/# dpkg -i mariadb-connector-odbc_3.0.7-1_amd64.deb
root@FreePBX-Server:/usr/src/# pear install Console_Getopt
root@FreePBX-Server:/usr/src/# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz

Step #04: Cài đặt DAHDI và LIBPRI 

root@FreePBX-Server:/usr/src/# cd dahdi-linux-complete-*
root@FreePBX-Server:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# make all
root@FreePBX-Server:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# make install
root@FreePBX-Server:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# make config
root@FreePBX-Server:/usr/src/dahdi-linux-complete-3.0.0+3.0.0# cd /usr/src
root@FreePBX-Server:/usr/src/# tar xvfz libpri-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# rm -f libpri-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# cd libpri-*
root@FreePBX-Server:/usr/src/libpri-1.6.0# make
root@FreePBX-Server:/usr/src/libpri-1.6.0# make install

Step #05: Cài đặt asterisk 16

root@FreePBX-Server:/usr/src/libpri-1.6.0# cd /usr/src
root@FreePBX-Server:/usr/src/# tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# rm -f asterisk-16-current.tar.gz
root@FreePBX-Server:/usr/src/# cd asterisk-*
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# contrib/scripts/get_mp3_source.sh
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# contrib/scripts/install_prereq install
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# ./configure --with-pjproject-bundled --with-jansson-bundled
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# make menuselect
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# menuselect/menuselect --enable app_macro --enable format_mp3 menuselect.makeopts
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# make
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# make install
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# make config
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# ldconfig
root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# update-rc.d -f asterisk remove

Step #06: Thêm asterisk user và cài đặt permission

root@FreePBX-Server:/usr/src/asterisk-16.19.1# cd
root@FreePBX-Server:~# useradd -m asterisk
root@FreePBX-Server:~# chown asterisk. /var/run/asterisk
root@FreePBX-Server:~# chown -R asterisk. /etc/asterisk
root@FreePBX-Server:~# chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
root@FreePBX-Server:~# chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk
root@FreePBX-Server:~# rm -rf /var/www/html
root@FreePBX-Server:~# sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/0M/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
root@FreePBX-Server:~# cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
root@FreePBX-Server:~# sed -i 's/${APACHE_RUN_USER}/asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
root@FreePBX-Server:~# sed -i 's/${APACHE_RUN_GROUP}/asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
root@FreePBX-Server:~# sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf
root@FreePBX-Server:~# a2enmod rewrite
root@FreePBX-Server:~# systemctl restart apache2

Step #07: Tạo odbc

cat <<EOF > /etc/odbcinst.ini
[MySQL]
Description = ODBC for MySQL (MariaDB)
Driver = /usr/local/lib/libmaodbc.so
FileUsage = 1
EOF

Step #08: Tạo file odbc khác cho asterisk report.

cat <<EOF > /etc/odbc.ini
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
Driver = MySQL
Server = localhost
Database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
EOF

Step #09: Download FreePBX 15 và cài đặt

root@FreePBX-Server:~# cd /usr/src
root@FreePBX-Server:/usr/src# wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-15.0-latest.tgz
root@FreePBX-Server:/usr/src# tar vxfz freepbx-15.0-latest.tgz
root@FreePBX-Server:/usr/src# rm -f freepbx-15.0-latest.tgz
root@FreePBX-Server:/usr/src# touch /etc/asterisk/{modules,cdr}.conf
root@FreePBX-Server:/usr/src# cd freepbx
root@FreePBX-Server:/usr/src/freepbx# ./start_asterisk start
root@FreePBX-Server:/usr/src/freepbx# ./install -n

Step #10:  Login với admin account và update module. 

Bây giờ vào trình duyệt login ip server và hưởng thụ thành quả.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *