RockMongo là tool miễn phí để remote vào database giống như phpmyadmin trên Mysql. Bài viết này mình chia sẻ các bạn cách cài RockMongo trên Linux

On RHEL / CentOS:

$ sudo yum install httpd gcc php php-gd php-pear php-devel openssl-devel unzip wget

Khởi động và start httpd

$ sudo systemctl start httpd
$ sudo systemctl enable httpd

Cho phép truy cập httpd mở trên firewall.

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
$ sudo systemctl restart firewalld

Cài php mongo bằng lệnh bên dưới:

$ sudo pecl install mongo

Sample output:

[...]
Build process completed successfully
Installing '/usr/lib64/php/modules/mongo.so'
install ok: channel://pecl.php.net/mongo-1.6.14
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=mongo.so" to php.ini

Chỉnh /etc/php.ini file,

$ sudo vi /etc/php.ini

Thêm dòng bên dưới:

extension=mongo.so

Lưu và restart lại dich vụ httpd.

$ sudo systemctl restart httpd

Kiểm tra lại bằng command:

$ php -m | grep -i mongo

Bạn sẽ thấy xuất ra kết quả bên dưới là thành công:

mongo

Tải RockMongo phiên bản mới nhất.

$ wget https://github.com/iwind/rockmongo/archive/master.zip

Giải nén file tải về:

$ unzip master.zip

Chuyển vào thư mục /var/www/html/

$ sudo mv rockmongo-master/ /var/www/html/rockmongo

Restart httpd service:

$ sudo systemctl restart httpd

Truy cập RockMongo web console

Mở browser và nhập http://IP-Address/rockmongo.

Nhập username and password. Mặc định admin/admin.

RockMongo

Giao diện RockMongo dashboard như sau:

RockMongo

Và giờ bắt đầu khám phá thôi.

Chúc các bạn thành công!

 

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

hng-dn-ci-tool-rockmongo-trn-linux-vietcalls