Các câu lệnh MySQL quan trọng sysadmin cần lưu lại

mysql co ban

Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: # mysql -uroot -p12345 Thư mục chứa database Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql Quản lý tài khoản và phân quyền Hiển thị toàn bộ users: mysql> SELECT * FROM mysql.user; Xóa null user: mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ‘ […]

cc-cu-lnh-truy-vn-trong-mysql-archives-vietcalls