Tiện ích công cụ Rsync

1.Copy file và thư mục trên local
# rsync -zvh backup.tar /tmp/backups/ –>copy file backup.tar sang thư mục /tmp/backups/ trên cùng một máy

2. Copy thư mục trên local
# rsync -avzh /root/rpmpkgs /tmp/backups/ –> copy toàn bộ file từ thư mục /root/rpmpkgs đến thư mục /tmp/backups/ trên cùng một máy.

3. Copy file và thư mục giữa các server

##Copy thư mục từ Local lên Remote Server
# rsync -avz rpmpkgs/ root@192.168.0.101:/home/ –> copy thư mục rpmpkgs từ Local lên Remote Server có IP 192.168.0.101, lưu ở thư mục/home/

##Copy thư mục từ Remote Server về Local
#rsync -avzh root@192.168.0.100:/home/tarunika/rpmpkgs /tmp/myrpms –>copy dữ liệu ở thư mục /home/tarunika/rpmpkgs trên Remote Server 192.168.0.100về máy Local lưu ở thư mục /tmp/myrpms

4. Rsync qua SSH
##Copy file từ Remote Server về Local Server qua SSH
#rsync -avzhe ssh root@192.168.0.100:/root/install.log /tmp/ –> copy file /root/install.log trên Remote Server 192.168.0.100 về thư mục /tmp/ trên máy Local.

Copy file từ Local lên Remote Server qua SSH
# rsync -avzhe ssh backup.tar root@192.168.0.100:/backups/

5. Hiển thị tiến trình trong khi transfer dữ liệu với rsync
dụng tùy chọn –progress
# rsync -avzhe ssh –progress /home/rpmpkgs root@192.168.0.100:/root/rpmpkgs

6.Sử dụng tùy chọn –include và –exclude
Hai tùy chọn này cho phép chúng ta thêm hoặc bớt file hoặc thư mục trong quá trình đồng bộ dữ liệu.
# rsync -avze ssh –include ‘R*’ –exclude ‘*’ root@192.168.0.101:/var/lib/rpm/ /root/rpm
—-> Rsync include toàn bộ những file hoặc thư mục có tên bắt đầu bởi ký tự ‘R’ và exclude toàn bộ những file hoặc thư mục còn lại.

7.Sử dụng tùy chọn –delete
muốn xóa một file hoặc thư mục không có ở thư mục nguồn, mà lại xuất hiện ở thư mục đích trong quá trình transfer, bạn hãy sử dụng tùy chọn –delete.
#rsync -avz –delete root@192.168.0.100:/var/lib/rpm/

8.Giới hạn dung lượng tối đa của file được đồng bộ
# rsync -avzhe ssh –max-size=’200k’ /var/lib/rpm/ root@192.168.0.100:/root/tmprpm

9.Tự động xóa dữ liệu nguồn sau khi đồng bộ thành công
Để rsync tự động xóa dữ liệu sau khi đồng bộ lên server đích thành công, bạn có thể sử dụng lựa chọn –remove-source-files
# rsync –remove-source-files -zvh backup.tar /tmp/backups/

10. Giới hạn bandwidth
# rsync –bwlimit=100 -avzhe ssh /var/lib/rpm/ root@192.168.0.100:/root/tmprpm/

Để lại bình luận

Đê lại tên và email của bạn bên dưới.

tin-ch-cng-c-rsync-vietcalls