Docker Swarm

Mô hình:

manager: 192.168.2.10
worker1: 192.168.2.11
worker2: 192.168.2.12

Cài đặt docker engine trên tất cả các node.

# curl -sSL https://get.docker.io | bash

Trên node Manager tạo Cluster.

docker@manager:~$ sudo docker swarm init --advertise-addr 192.168.2.10

docker

Join worker vào cluster vừa tạo
Trên worker1:

docker

Tương tự, trên worker2:

docker

Kết quả.

Kiểm tra các node:

docker

Giờ mình tạo một ứng dụng web và kiểm tra.

Tạo Dockerfile

# vi docker-compose

# create new
FROM centos
MAINTAINER vietcalls <vietcalls@gmail.com>
RUN yum -y install httpd
RUN echo "Hello DockerFile test" > /var/www/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["-D", "FOREGROUND"]
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/httpd"]

Build image trên

# docker build -t web_server:latest .

Tạo service với 2 replicas

# docker service create --name swarm_cluster --replicas=2 -p 80:80 web_server:latest

Kiểm tra các service :

# docker service ls

docker

# docker service inspect swarm_cluster –pretty

docker

Kiểm tra tình trạng các service :

# docker service ps kienle_web

docker

Kiểm tra làm việc trên các host.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *